Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stichting Sportgala Zeewolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van de sporters ,sportvrijwilligers en bestuur te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Sportgala
Zeewolde houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt,
– verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens/die van uw
minderjarige kind, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 voor- en achternaam;
 geslacht;
 geboortedatum;
 adres, postcode en woonplaats;
 (mobiel) Telefoonnummer;
 e-mailadres;
 (team)foto’ en video’s;
 vrijwilligersfunctie.

Stichting Sportgala Zeewolde verwerkt de verkregen persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
 het inschrijven van de genomineerde sporter(s)
 keuze maken wie winnaar wordt in zijn of haar categorie
 vermelding naam van leden en teamfoto op powerpoint presentatie op het sportgala,
publicatie in lokale media en social media van de stichting.

Personen jonger dan 16 jaar
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Sportgala Zeewolde zal de persoonsgegevens van uzelf of uw minderjarige kind
niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen met anderen
Stichting Sportgala Zeewolde zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden als en voor zover
dit nodig is voor de uitvoering van het sportgala. Denkt u hierbij aan het doorgeven aan de
pers voor lijst van genomineerden.

Beveiliging
Stichting Sportgala Zeewolde heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
– alle personen die namens Stichting Sportgala Zeewolde van uw gegevens kennis kunnen
nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– de bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website
via links kunnen worden bezocht. Stichting Sportgala Zeewolde aanvaardt uitdrukkelijk
geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd
privacy beleid.
Wijzingen

Stichting Sportgala Zeewolde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in deze Privacy Verklaring.

Klachten en vragen
Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dat kan per mail via
sportgalazeewolde@gmail.com of via de voorzitter Stan Stokvis via 06-344 211 06